Cerca:
Modificació del sòl no urbanitzable de << tornar
Memòria modificació puntual SNU
Normativa modificació puntual SNU
Avaluació ambiental estratègica ordinària

PLÀNOLS
I01
I02
I03
O1.1
O6.1

Edicte
Ajuntament de Sant Pere de Torelló - NIF: P-0823300-I
c. Verdaguer, 18 - 08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona)
Tel. 93 858 40 24
Fax 93 850 91 30
st.peret@diba.cat
Avís legal
Web per Duma Interactiva.